Chả ốc chiên là món ốc làm sạch cắt miếng nhỏ trộn gìò sống,mỡ